Zaloguj się Kontakt

Witaj w systemie e-Faktura

Stworzyliśmy dla Ciebie system do zarządzania e-fakturami. E-faktury, czyli elektroniczna wersja faktury, to najprostszy sposób obiegu dokumentów handlowych. W tym panelu możesz zarządzać swoimi fakturami. W przypadku dodatkowych pytań - skorzystaj z formularza kontaktowego.

Regulamin wystawiania i przesyłania dokumentów drogą elektroniczną

 1. Postanowienia ogólne.

  Podstawą prawną wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej (zwana dalej e-Fakturą) jest rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 roku w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005 roku, nr 33, poz. 1119).(zwanego dalej Rozporządzeniem) Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, tworzy się niniejszy regulamin [zwany dalej: Regulaminem] wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną [zwaną dalej e-Fakturą]. Usługodawcą świadczącym opisane w Regulaminie usługi drogą elektroniczną jest Bilety24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ulicy ul. Tęczowej 15, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, pod numerem KRS 0000887164, NIP 779-252-43-94, wysokość kapitału zakładowego: 5 000 zł.

 2. Bilety24
  1. Firma Bilety24 pośredniczy w wystawianiu i przekazywaniu faktur pomiędzy wystawcą, a odbiorcą w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.), weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
  2. Wystawione faktury będą przechowywane na serwerach firmy Bilety24 przez określony w par.6 Rozporządzenia okres pełnych 6 (słownie: sześciu) lat od daty wystawienia. Bilety24 przejmują tym od Odbiorcy obowiązek przechowywania faktur.
  3. Dane elektroniczne będące elektronicznymi fakturami łącznie z powiązanymi z nimi bezpiecznymi podpisami elektronicznymi przechowywane są na serwerach umieszczonych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i udostępniane za pośrednictwem systemu SODE.
  4. System SODE umożliwia wgląd we wszystkie przechowywane dokumenty zgodnie z przepisami prawa podatkowego dla upoważnionych do tego podmiotów.
  5. Formatem faktury w formie elektronicznej jest PDF (Portable Document Format). Do podglądu wystawionej faktury służy bezpłatny program Adobe Acrobat Reader.
  6. Klient oświadcza, że podany podczas rejestracji adres e-mail jest poprawny i jest zobowiązany do niezwłocznego aktualizowania go w przypadku zmiany.
  7. Bilety24 Sp. z o.o. nie odpowiada za błędnie wystawione dokumenty, w tym za błędy wynikłe z niepoprawnego wprowadzenia danych.
 3. Zmiany w regulaminie.
  1. Użytkownik zostanie poinformowany o każdej zmianie regulaminu drogą mailową.
  2. Aktualna wersja regulaminu dostępna jest na stronie http://www.sode.pl.
© 2021 Bilety24 Sp. z o.o.

"Dotacje na innowacje" Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.